LOADING

Πληκτρολογήστε για αναζήτηση

Δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσουν οι αγρότες για το κλείσιμο του έτους

Share

Πλησιάζουµε στο τέλος του έτους και καλό είναι να δούµε τα δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσει ο αγρότης για να διαµορφώσει το αποτέλεσµα προς φορολόγηση.

ΕΣΟΔΑ 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ: Ολοκληρώνεται τις επόµενες µέρες η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης, το πρασίνισµα, ίσως και κάποιες άλλες. Έχουµε εποµένως πλήρη εικόνα όσον αφορά τη φορολόγηση της βασικής από το πρώτο ευρώ και θα µπορούµε να προσδιορίσουµε σε αρκετά µεγάλο βαθµό το φορολογητέο εισόδηµα. 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ: Για τις πωλήσεις των παραχθέντων προϊόντων, παραλαµβάνετε τα τιµολόγια (πώλησης, αγοράς, αυτοτιµολόγησης, εκκαθαρίσεις κλπ). Όλα τα τιµολόγια πρέπει να τα συγκεντρώσετε και να τα προσκοµίσετε στο λογιστή σας το αργότερο µέχρι 10 Γενάρη προκειµένου να προλάβουµε να καταχωρήσουµε και να υποβάλουµε τον ΦΠΑ 4ου τριµήνου. 

ΕΞΟ∆Α 

ΕΛΓΑ: Η δαπάνη του ΕΛΓΑ καταχωρείται στα βιβλία είτε είναι εξοφληµένη είτε όχι. Στο σύστηµα του ΕΛΓΑ θα εµφανιστεί περίπου το Μάρτη, εκτός κι αν πάτε τη δήλωση καλλιέργειας στο λογιστή σας. 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: Να προσκοµίσετε τα συµφωνητικά µίσθωσης, ανεξάρτητα αν είναι πληρωµένα ή όχι. ∆απάνη είναι η έγγραφη συµφωνία και όχι η εξόφλησή της. Μισθωτήρια που έχετε εξοφλήσει, εάν αυτό δεν έγινε µετρητοίς, δεν αναγνωρίζετε ως έξοδο.  

ΕΡΓΟΣΗΜΑ: Για τον παραγωγό ο οποίος πληρώνει, τα εργόσηµα αποτελούν δαπάνη στο χρόνο πληρωµής (και όχι είσπραξης).  

ΠΡΟΣΟΧΗ: ∆εν υπάρχει κάποιος πίνακας που να ορίζει πόσα εργόσηµα πρέπει να βάλει κάποιος ως έξοδα στα χωράφια του. Η απόδειξη της πραγµατοποίησης των µεροκάµατων από εργάτες γης, είναι υποχρέωση του παραγωγού.  

Τα εργόσηµα, αν δεν εισπραχθούν από τον δικαιούχο σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, επιστρέφονται τα χρήµατα στον παραγωγό που τα κατέβαλε. 

Ο παραγωγός είναι υποχρεωµένος να ενηµερώσει το λογιστή του για την ακύρωση του εργόσηµου, προκειµένου να αφαιρέσει τη δαπάνη αυτή από τα έξοδα. Γιατί, εφόσον έχει επιστραφεί δεν αποτελεί δαπάνη. 

Αν δεν ενηµερώσει το λογιστή για την ακύρωση των εργόσηµων, φέρει ευθύνη στην περίπτωση που ο έλεγχος στο µέλλον του βγάλει λογιστικές διαφορές και αναπροσαρµόσει τους φόρους της συγκεκριµένης χρονιάς. 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΟΣ∆Ε: Την άνοιξη 2020 συντάχθηκε η δήλωση ΟΣ∆Ε, για την οποία πληρώθηκε αµοιβή στους φορείς που τη συνέταξαν. Επειδή την πληρωµή του εξόδου αυτού, κάποιοι δήλωσαν να πληρωθεί µέσω της τράπεζας µε την καταβολή των επιδοτήσεων, οι φορείς αυτοί εξέδωσαν ένα παραστατικό το οποίο το ονόµασαν προσφορά η οποία περιλάµβανε το συνολικό κόστος. Αυτό το παραστατικό δεν είναι δαπάνη για τα βιβλία. Πρέπει να εκδώσουν Τ.Π.Υ. αλλιώς δεν καταχωρείται τίποτα στα βιβλία.  

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Προσκοµίζετε το συµβόλαιο και όχι την απόδειξη πληρωµής του συµβολαίου. Η καταχώρηση γίνεται αναλογικά αφού στις περισσότερες των περιπτώσεων, τα συµβόλαια περιλαµβάνουν δύο χρήσεις και θα πρέπει να γίνει επιµερισµός της δαπάνης. 

Μπορούν να καταχωρηθούν αποδείξεις λιανικής πώλησης όταν η δαπάνη είναι µέχρι 100 ευρώ, ενώ για µεγαλύτερα ποσά απαιτείται τιµολόγιο για να αναγνωριστεί η δαπάνη. Για αναγνώριση εξόδων Α’ και Β’ υλών (φάρµακα, λιπάσµατα, σπόροι, κλπ.), καλό είναι να υπάρχουν τιµολόγια ανεξάρτητα του ποσού.  

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ∆ΕΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Στις περιπτώσεις που τη δαπάνη της ∆ΕΗ την επιβαρύνονται περισσότεροι αγρότες, βγάζετε φωτοτυπία το λογαριασµό της ∆ΕΗ και κάνουµε κατανοµή της δαπάνης, ανάλογα µε τα ποσά που πλήρωσε ο καθένας, (όπως ακριβώς γίνονταν και πριν την ένταξη στα βιβλία). 

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Η δαπάνη πληρώνεται τώρα και αποτελεί δαπάνη για το επόµενο έτος. ∆εν χρειάζεται να εκτυπώσετε κανένα έντυπο αλλά για την πληρωµή τους πηγαίνετε κατευθείαν στην τράπεζα έχοντας µαζί σας την άδεια κυκλοφορίας και γνωρίζοντας τον ΑΦΜ σας, πληρώνετε στο ταµείο της τράπεζας και φεύγετε.  

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Για όλες τις εργασίες που έχουν γίνει στα χωράφια των αγροτών από τρίτους, πρέπει οι ιδιοκτήτες των µηχανηµάτων που έχουν χρησιµοποιηθεί, να εκδώσουν παραστατικό προκειµένου η δαπάνη αυτή να καταχωρηθεί στα βιβλία. Η επιβάρυνση του ΦΠΑ δεν πρέπει να είναι λόγος για κάποιον να µην ζητάει το παραστατικό γιατί, ο ΦΠΑ συµψηφίζεται στα γενικότερα έξοδα.  

ΠΡΟΣΟΧΗ. ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ: Όσοι δεν έχετε δικά σας µηχανήµατα, φροντίστε να ζητάτε και να λαµβάνετε τιµολόγια παροχής για τις υπηρεσίες που σας παρέχουν άλλοι, γιατί έχουν αρχίσει εντατικοί έλεγχοι. 

Αιτήσεις αποζηµίωσης λόγω Ιανού 

Προσοχή απαιτείται από όλους όσους κάνατε ή θέλετε να υποβάλλετε αίτηση για αποζηµίωση από τον Ιανό. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης (η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης), 
τα χρήµατα επιστρέφονται στο 4πλάσιο. 

Πηγή:

Tags::

Μπορεί να σας ενδιαφέρει