LOADING

Πληκτρολογήστε για αναζήτηση

Νέοι Αγρότες: Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα

Share

Αγρότες κάτω των 41 ετών που έχουν ξεκινήσει την αγροτική τους δραστηριότητα από τα µέσα του 2020 και µετά, καλούνται να προετοιµαστούν για την ένταξή τους στο πρόγραµµα Νέων Αγροτών 350-400 εκατ. ευρώ που θα εκδοθεί µετά το καλοκαίρι. Σύµφωνα µε την προδηµοσίευση του Μέτρου η αφετηρία του πριµ είναι 35.000 ευρώ, ενώ 2.500 ευρώ επιπλέον δικαιούνται οι κάτοικοι σε ορεινές-µειονεκτικές περιοχές και ακόµα 2.500 ευρώ οι πτηνοκτηνοτρόφοι, φέρνοντας το ύψος ενίσχυσης στο µέγιστο των 40.000 ευρώ.

Μεγάλη προσοχή λοιπόν απαιτείται στις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2021 όπου θα πρέπει να δηλώσουν οι ενδιαφερόµενοι καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο που θα φτάσουν την τυπική τους απόδοση στα 14.000 ευρώ, ενώ δεσµεύονται εντός τριών-τεσσάρων ετών να την αυξήσουν στα 18.000 ευρώ (βλ. σχετικό παραπάνω πίνακα). Δηλαδή, ένας αγρότης µε 10 στρέµµατα κηπευτικά συγκεντρώνει µε βάση τον πίνακα 11.170 ευρώ Τυπική Απόδοση (1.170 επί 10 στρέµµατα). Πρέπει να βρει και να δηλώσει εκτάσεις οποιασδήποτε καλλιεργητικής οµάδας ή ζωικό κεφάλαιο που να του συµπληρώνουν τα 6.830 ευρώ που λείπουν.

Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι η ακριβής ηµεροµηνία προκήρυξης θα καθορίσει σε µεγάλο βαθµό ποιοι τελικά θα είναι δικαιούχοι.

Δηλαδή: Η προδηµοσίευση λέει ότι δικαιούχοι είναι όσοι εγκαθίσταται για πρώτη φορά στην εκµετάλλευση κατά το 18µηνο που προηγείται της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης. Αν η προκήρυξη βγει Σεπτέµβριο, θα µπορούν να κάνουν αίτηση όσοι ξεκίνησαν δραστηριότητα από το Μάρτιο του 2020 και µετά. Αν τώρα βγει Οκτώβριο, οι αγρότες µε πρώτη εγκατάσταση το Μάρτιο αποκλείονται κ.ο.κ. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια δέσµευση από τις διαχειριστικές αρχές για την ηµεροµηνία προκήρυξης, η οποία ωστόσο θα δηµοσιευτεί σίγουρα µετά το κλείσιµο των φετινών αιτήσεων ΟΣΔΕ.

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι θα πρέπει οι αιτούντες να έχουν δηλωµένη µόνιµη κατοικία κοντά στα αγροτεµάχιά τους. Εκµεταλλεύσεις ή τµήµατα εκµεταλλεύσεων που δεν βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου µόνιµης κατοικίας των αρχηγών της εκµετάλλευσης δεν γίνονται αποδεκτά για τους σκοπούς του προγράµµατος, χωρίς να διευκρινίζεται ακριβώς κάποια χιλιοµετρική απόσταση.

Αναλυτικά τα κριτήρια ένταξης σύµφωνα µε την προδηµοσίευση

Δικαίωµα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν α) φυσικά πρόσωπα και β) νοµικά πρόσωπα στα οποία ο αρχηγός της γεωργικής εκµετάλλευσης είναι νέος γεωργός που, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Είναι ενήλικας και δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας του.
 2. Είναι µόνιµος κάτοικος σε κάποια από τις περιοχές εφαρµογής του µέτρου.
 3. Εγκαθίσταται για πρώτη φορά στην εκµετάλλευση κατά το δεκαοκτάµηνο που προηγείται της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.
 4. Υποβάλλει ΕΑΕ για το έτος 2021.
 5. Εγγράφεται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελµατίας αγρότης νεοεισερχόµενος στον αγροτικό τοµέα.
 6. Δεν έχει ασκήσει γεωργική επαγγελµατική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ηµεροµηνία πρώτης εγκατάστασης.
 7. Δεν έχει εξωγεωργική απασχόληση, µόνιµη εξαρτηµένη ή µη εξαρτηµένη ή, αν έχει, δεσµεύεται να τη διακόψει µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων εξέτασης της αίτησής του (εφόσον κριθεί επιλέξιµος) και πριν την ένταξή του στο µέτρο.
 8. Δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχος µέτρων νέων γεωργών.
 9. Δεν έχει σύζυγο που έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ το έτος 2021 ή που τα έτη 2019 ή 2020 έχει υποβάλλει δήλωση ΟΣ∆Ε µε τυπική απόδοση άνω των 8.000 ευρώ ή είναι επαγγελµατίας αγρότης / αγρότισσα, βάσει βεβαίωσης του ΜΑΑΕ, ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελµατίας αγρότης / αγρότισσα από το ΜΑΑΕ. Εξαιρούνται οι σύζυγοι των επαγγελµατιών αγροτών στον τοµέα της αλιείας.
 10. Δεν είναι σπουδαστής/στρια ή φοιτητής/τρια που δεν έχει συµπληρώσει τον αριθµό των προβλεπόµενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.
 11. Κατά την ηµεροµηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στήριξης έχει ολοκληρώσει, έχει απαλλαγεί ή έχει ξεκινήσει την υπηρέτηση της στρατιωτικής του θητείας.
 12. Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της µόνιµης κατοικίας του/της αρχηγού της εκµετάλλευσης, να έχει περιληφθεί στην ΕΑΕ 2021 και να έχει ελάχιστο µέγεθος παραγωγικής δυναµικότητας (εκφρασµένη ως τυπική απόδοση) 14.000 ευρώ. Στην τυπική απόδοση της εκµετάλλευσης δεν προσµετράται η τυπική απόδοση των επίσπορων καλλιεργειών.
 13. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τυποποιηµένο επιχειρηµατικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκµετάλλευσης. Η διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου είναι τρία έως τέσσερα έτη.Μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου ο δικαιούχος υποχρεούται να διατηρήσει την ιδιότητα του επαγγελµατία γεωργού για τρία έτη.

 

 

Tags::