fbpx
LOADING

Πληκτρολογήστε για αναζήτηση

Ποιοι και πόσα ευρώ θα εισπράττουν Αναδιανεμητική Ενίσχυση στη νέα ΚΑΠ 2023-2027

Share

Με βάση το Στρατηγικό Σχέδιο που κατέθεσε προς έγκριση η χώρα μας στην Ε.Ε., η συμπληρωματική στήριξη του αναδιανεμητικού εισοδήματος θα εφαρμοστεί σε περιφερειακό επίπεδο, βάσει των αγρονομικών περιφερειών (Αρόσιμων Εκτάσεων, Μόνιμων Καλλιεργειών και Βοσκοτόπων), που έχουν οριστεί για τη χορήγηση της βασικής εισοδηματικής ενίσχυσης.

Η παρέμβαση στοχεύει στη βελτίωση της βιωσιμότητας των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων, στη δικαιότερη κατανομή των ενισχύσεων, καθώς και στην αποτελεσματικότερη/αποδοτικότερη στόχευση της εισοδηματικής στήριξης στον γεωργικό τομέα. Η παρέμβαση αφορά την παροχή συμπληρωματικής στήριξης του αναδιανεμητικού εισοδήματος για την βιωσιμότητα και παρέχεται με τη μορφή ετήσιας αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο στους δικαιούχους γεωργούς, στο πλαίσιο της βασικής εισοδηματικής στήριξης του άρθρου 21 του Κανονισμού 2021/2115, με σκοπό την ανακατανομή των άμεσων ενισχύσεων από μεγαλύτερες σε μικρότερες ή μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Άρθρο 29(2)).

Σύμφωνα με το άρθρο 29(3) του Κανονισμού 2021/2115, η συμπληρωματική στήριξη του αναδιανεμητικού εισοδήματος θα εφαρμοστεί σε περιφερειακό επίπεδο, βάσει των αγρονομικών περιφερειών (Αροτραίων Καλλιεργειών, Μόνιμων Καλλιεργειών και Βοσκοτόπων), που έχουν οριστεί για τη χορήγηση της βασικής εισοδηματικής ενίσχυσης, στο πλαίσιο του άρθρου 22(2) του Κανονισμού 2021/2115.

Η περιφερειακή αυτή διαφοροποίηση δικαιολογείται από το γεγονός ότι παρατηρούνται σημαντικές διαφορές μεταξύ των αγρονομικών περιφερειών, ως προς:

α) την παραγωγικότητα του εδάφους,

β) τα χαρακτηριστικά των εφαρμοζόμενων γεωργικών παραγωγικών συστημάτων, τα οποία περιλαμβάνουν τις τρείς μεγάλες ομάδες κλάδων παραγωγής, δηλ. των αροτραίων καλλιεργειών, των δενδρωδών-μόνιμων καλλιεργειών και των βοσκοτόπων/κτηνοτροφίας,

γ) το οικονομικό μέγεθος των εκμεταλλεύσεων και

δ) το οικονομικό αποτέλεσμα (στο σύνολο της εκμετάλλευσης και ανά εκτάριο) που προκύπτει από τους κλάδους παραγωγής.

Σε κάθε μία από τις αγρονομικές περιφέρειες προσδιορίζονται τα κατώτερα και ανώτερα όρια επιλέξιμης έκτασης των εκμεταλλεύσεων που δικαιούνται αναδιανεμητική ενίσχυση. Η εφαρμογή της παρέμβασης στο επίπεδο των τριών αγρονομικών περιφερειών, είναι σύμφωνη και με την σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Ελλάδα για την SWOT Ανάλυση του ΣΣ της ΚΑΠ (Commission Recommendations for Greece’s CAP Strategic Plan, Brussels, 18.12.2020), η οποία είχε επισημάνει μεταξύ άλλων την ανάγκη για «βελτίωση της ανθεκτικότητας των εκμεταλλεύσεων μέσω μιας δικαιότερης, αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης κατανομής των άμεσων ενισχύσεων, με την εφαρμογή, για παράδειγμα, της συμπληρωματικής αναδιανεμητικής εισοδηματικής στήριξης για τη βιωσιμότητα και τη μείωση των πληρωμών, και με την περαιτέρω μείωση των διαφορών στο επίπεδο στήριξης που προκύπτουν από παλιά ιστορικά δικαιώματα, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις αγρονομικές συνθήκες και τις χωρικές διαφορές».

Επίσης, μία ακόμα σύσταση της ΕΕ προς την Ελλάδα για την SWOT Ανάλυση του ΣΣ της ΚΑΠ αφορούσε την «Βελτίωση των περιβαλλοντικών προτύπων δίνοντας προτεραιότητα σε δράσεις που προωθούν τους μόνιμους βοσκοτόπους και την περιβαλλοντική τους προστασία, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης ενσωμάτωσης αυτών των περιοχών στο σύστημα άμεσων πληρωμών και της καλύτερης στόχευσης μέτρων υποστήριξης προς εκτατικά παραγωγικά συστήματα».

Με την προτεινόμενη συμπληρωματική στήριξη του αναδιανεμητικού εισοδήματος, η έμφαση στα εκτατικά παραγωγικά συστήματα τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι:

α) τα περισσότερα συστήματα παραγωγής που σχετίζονται με τη χρήση των βοσκοτόπων στην Ελλάδα είναι εκτατικά ή ημιεκτατικά,

β) στην αγρονομική περιφέρεια των βοσκοτόπων κατανέμεται το 25% των συνολικά διαθέσιμων πόρων της βασικής ενίσχυσης, ενώ η συμμετοχή των κλάδων που χρησιμοποιούν τους βοσκοτόπους – δηλ. των αιγοπροβάτων και βοοειδών – στην ακαθάριστη αξία παραγωγής το 2019 ήταν 19% (European Commission, Analytical factsheet for Greece, 2019).

Η χορήγηση της αναδιανεμητικής στήριξης την περίοδο 2023-2027 θα συμβάλλει στην άμβλυνση ενός από τα σοβαρότερα προβλήματα της ελληνικής γεωργίας, που είναι η ανισοκατανομή των άμεσων ενισχύσεων, η οποία, όπως διαπιστώθηκε και στη SWOT Ανάλυση του Ειδικού Στόχου 1, παρουσίασε διαχρονική επιδείνωση, αφού την περίοδο 2012-2019, η τιμή του δείκτη Gini που αναφέρεται στην κατανομή των άμεσων ενισχύσεων, αυξήθηκε από 0,591 σε 0,664. Ο δείκτης Gini προσδιορίστηκε με βάση το σύνολο των άμεσων ενισχύσεων, δηλαδή της βασικής και πράσινης ενίσχυσης, της πρόσθετης ενίσχυσης σε γεωργούς νεαρής ηλικίας, τις προαιρετικές συνδεδεμένες ενισχύσεις και της ειδικής συνδεδεμένης ενίσχυσης για το βαμβάκι.

Επίσης, την περίοδο 2023-2026 θα εφαρμοστεί η εσωτερική σύγκλιση, δηλ. η σύγκλιση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης προς ενιαία τιμή μονάδας («flat rate») σε επίπεδο αγρονομικής περιφέρειας, σε τέσσερα ισόποσα βήματα, στα έτη 2023, 2024, 2025 και 2026. Αυτό σημαίνει ότι το 2026, εντός κάθε αγρονομικής περιφέρειας, η μοναδιαία αξία όλων των δικαιωμάτων ενίσχυσης θα εξισωθεί με τον περιφερειακό μέσο όρο, δηλ. με τη μέση αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης της εν λόγω περιφέρειας.

Από την άλλη πλευρά, η διαδικασία της εσωτερικής σύγκλισης ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τις εκμεταλλεύσεις μικρού και μικρομεσαίου μεγέθους, αρκετές από τις οποίες έχουν υψηλή μοναδιαία αξία δικαιωμάτων, επειδή τα δικαιώματα αυτά προέρχονται από καλλιέργειες που είχαν στο παρελθόν οι εν λόγω εκμεταλλεύσεις, οι οποίες ήταν υψηλής στρεμματικής αξίας, όπως π.χ. ο καπνός, η σταφίδα, τα τεύτλα, κ.ά.

Με την εσωτερική σύγκλιση, οι εκμεταλλεύσεις αυτές θα χάσουν ένα μέρος από την αξία των δικαιωμάτων τους, δηλ. ένα μέρος της βασικής ενίσχυσης που δικαιούνται. Όμως, η χορήγηση της αναδιανεμητικής ενίσχυσης θα αναπληρώσει αυτή τη μείωση. Επομένως, η αναδιανεμητική στήριξη θα συμβάλει στη βελτίωση της οικονομικής βιωσιμότητας των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων, οι οποίες ενδεχομένως να επηρεαστούν από την εφαρμογή της εσωτερικής σύγκλισης, οδηγώντας έτσι σε δικαιότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή της στήριξης στη γεωργία.

Επιπλέον, η αναδιανεμητική στήριξη λειτουργεί συμπληρωματικά με άλλες παρεμβάσεις, όπως, π.χ., η βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα, η συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη των νέων γεωργών και οι ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν προτείνεται η εφαρμογή του μέτρου για την επιβολή ανώτατων ορίων στις άμεσες ενισχύσεις και την προοδευτική μείωση των ενισχύσεων (“Capping and degressivity of payments”, Άρθρο 17 του Κανονισμού 2021/2115), διότι, με βάση σχετικούς υπολογισμούς, λαμβάνοντας υπόψη και το διοικητικό κόστος που θα προκαλούσε, φαίνεται ότι η προαιρετική εφαρμογή του ελάχιστα θα συνεισφέρει στη χρηματοδότηση της συμπληρωματικής αναδιανεμητικής ενίσχυσης και άλλων παρεμβάσεων, που εμπίπτουν στις αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις, όπως προβλέπεται και άρθρο 17 του Κανονισμού 2021/2115. Επίσης, δεν προτείνεται η εφαρμογή του προαιρετικού μέτρου των μικροκαλλιεργητών (Άρθρο 28 του Καν. 2021/2115), δεδομένου ότι και την προηγούμενη περίοδο το μέτρο αυτό δεν εφαρμόστηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, καθώς είχε μειωμένη ζήτηση από τους δυνητικούς δικαιούχους. Όπως έδειξε η SWOT Ανάλυση του Ειδικού Στόχου 1, την προηγούμενη περίοδο, εντάχθηκε στο προαιρετικό αυτό καθεστώς ο μισός πληθυσμός των εν δυνάμει μικροκαλλιεργητών, κυρίως ως αποτέλεσμα του τρόπου ελέγχων της εφαρμογής της ‘πολλαπλής συμμόρφωσης’.

Εφόσον η αναδιανομή των ενισχύσεων προβλέπεται να γίνει από τις «μεγαλύτερες σε μικρότερες ή μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις» (Άρθρο 29(2)), το ζητούμενο εδώ είναι ο προσδιορισμός του πληθυσμού-στόχου της παρέμβασης σε κάθε αγρονομική περιφέρεια, δηλ. των εκμεταλλεύσεων μικρού και μεσαίου μεγέθους, στις οποίες θα χορηγηθεί αναδιανεμητική στήριξη. Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να προσδιοριστούν τα κατώτερα και ανώτερα όρια επιλέξιμης έκτασης των εκμεταλλεύσεων που δικαιούνται αναδιανεμητική ενίσχυση. Για τον σκοπό αυτόν χρησιμοποιήθηκε το οικονομικό μέγεθος των εκμεταλλεύσεων, το οποίο στη συνέχεια ανήχθη σε επιλέξιμη έκταση (εκτάρια). Χρησιμοποιήθηκε το οικονομικό και όχι το φυσικό μέγεθος διότι, όπως είναι γνωστό, η παραγωγικότητα της γης διαφοροποιείται σημαντικά μεταξύ των διαφόρων καλλιεργειών, επομένως η γεωργική έκταση δεν είναι ασφαλής τρόπος μέτρησης του μεγέθους των εκμεταλλεύσεων. Για τον προσδιορισμό του Οικονομικού Μεγέθους (σε ευρώ) των εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται στη βάση δεδομένων του ΟΣΔΕ 2019, χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία υπολογισμού του ΔΙΓΕΛΠ-FADN-RICA (European Commission, 2020: Farm Accounting Data Network – An A to Z of methodology, Version 31/10/2020, Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: https://circabc.europa.eu/sd/a/7fe91a3de9a5-4dbb-b0d6-cb9e3e0c3d6f/20201031-site_en.pdf).

Το Οικονομικό Μέγεθος υπολογίζεται ως το άθροισμα των μερικών γινομένων που αφορούν τους κλάδους παραγωγής, που διαθέτει η εκμετάλλευση και ειδικότερα του ύψους της Τυπικής Αξίας Παραγωγής (Standard Output) κάθε κλάδου (σε €/ εκτάριο ή κεφαλή ζώου) επί το μέγεθος κάθε κλάδου (σε εκτάρια ή κεφαλές ζώων). Η μεθοδολογία αυτή έχει χρησιμοποιηθεί επίσης στη SWOT Ανάλυση των Ειδικών Στόχων 1 και 2.

Έτσι, προέκυψαν οι εξής κατηγορίες οικονομικού μεγέθους των εκμεταλλεύσεων:

Κατηγορίες Οικονομικό

Μέγεθος

Χαρακτηρισμός
I Έως 2.000 € Πάρα πολύ

μικρές

II 2.000 – 8.000€ πολύ μικρές
III 8.000 – 25.000€ μικρές
IV 25.000-50.000 € μεσαίες
V 50.000-100.000 € μεγάλες
VI 100.000-500.000 € πολύ μεγάλες
VII > 500.000 € Πάρα πολύ μεγάλες

 Οι μεσαίες εκμεταλλεύσεις έχουν οικονομικό μέγεθος από 25.000 έως 50.000 €, επομένως το οικονομικό μέγεθος των 50.000 € (από το οποίο αρχίζει η κατηγορία των μεγάλων εκμεταλλεύσεων) είναι το άνω όριο για τις εκμεταλλεύσεις που θα πάρουν αναδιανεμητική ενίσχυση. Το όριο αυτό, αντιστοιχεί σε επιλέξιμη έκταση 11 εκταρίων, 4 εκταρίων και 17 εκταρίων, στις αγρονομικές περιφέρειες των αροτραίων καλλιεργειών, των δενδρωδών καλλιεργειών και των βοσκοτόπων, αντίστοιχα. Επίσης, από τον πληθυσμό-στόχο εξαιρούνται οι πάρα πολύ μικρές εκμεταλλεύσεις, αυτές δηλ. που έχουν οικονομικό μέγεθος μέχρι 2.000 €. Οι εκμεταλλεύσεις αυτές ανήκουν κυρίως σε συνταξιούχους ή ετεροεπαγγελματίες, και δεν έχουν κάποια προοπτική ουσιαστικής γεωργικής δραστηριότητας. Οι εκμεταλλεύσεις αυτές αντιστοιχούν σε επιλέξιμη έκταση 2 εκταρίων, 1 εκταρίου και 1 εκταρίου, στις αγρονομικές περιφέρειες των αροτραίων καλλιεργειών, των δενδρωδών καλλιεργειών και των βοσκοτόπων, αντίστοιχα.

Επιλέξιμες Εκτάσεις για την χορήγηση της αναδιανεμητικής στήριξης (εκτάρια):

Αγρονομική Περιφέρεια Ελάχιστη έκταση Μέγιστη έκταση
Αροτραίων καλλιεργειών 2 11
Δενδρωδών καλλιεργειών 1 4
Βοσκοτόπων 1 17

 Επομένως, κάθε χρόνο, οι ενεργοί γεωργοί θα θεωρούνται δικαιούχοι αναδιανεμητικής στήριξης, εάν οι εκτάσεις που δηλώνουν σε κάθε αγρονομική περιφέρεια, βρίσκονται ανάμεσα στα προαναφερθέντα ανώτερα και κατώτερα όρια εκταρίων. Δεν δικαιούνται αναδιανεμητική στήριξη όσοι έχουν επιλέξιμες εκτάσεις ανά αγρονομική περιφέρεια, μικρότερες από τις προαναφερθείσες ελάχιστες εκτάσεις. Παρομοίως, δεν δικαιούνται αναδιανεμητική στήριξη όσοι έχουν επιλέξιμες εκτάσεις ανά αγρονομική περιφέρεια, μεγαλύτερες από τις προαναφερθείσες μέγιστες εκτάσεις· οι εκμεταλλεύσεις αυτές, δεν δικαιούνται αναδιανεμητική στήριξη ούτε και για τα ‘πρώτα’ εκτάρια που διαθέτουν, αυτά δηλαδή πουβρίσκονται ανάμεσα στην ελάχιστη και μέγιστη έκταση που προαναφέρθηκε. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα άνω όρια που προαναφέρθηκαν, αντιπροσωπεύουν μια έκταση μεγαλύτερη από την μέση έκταση των εκμεταλλεύσεων σε κάθε αγρονομική περιφέρεια, επομένως, για μεγάλο αριθμό εκμεταλλεύσεων, η εφαρμογή της αναδιανεμητικής ενίσχυσης εκτιμάται ότι δεν αποτελεί κίνητρο για διαίρεση των εκμεταλλεύσεων. Παρόλα αυτά, δεν χορηγείται πλεονέκτημα σε γεωργούς, οι οποίοι αποδεδειγμένα μετά την 1-1-2022 διαιρούν την εκμετάλλευσή τους με μοναδικό σκοπό την είσπραξη αναδιανεμητικής ενίσχυσης. Το ίδιο ισχύει επίσης για τους γεωργούς των οποίων οι εκμεταλλεύσεις προήλθαν από τέτοια διαίρεση. Η αναδιανεμητική στήριξη αφορά τις επιλέξιμες εκτάσεις και όχι τις εκτάσεις που αναλογούν στα δικαιώματα που κατέχουν οι ενεργοί γεωργοί, επομένως η συμπληρωματική στήριξη θα χορηγηθεί στους γεωργούς για τα εκτάρια για τα οποία ενεργοποιούν δικαιώματα ενίσχυσης αλλά και για τα επιπλέον επιλέξιμα εκτάρια που δηλώνουν.

Στην περίπτωση νομικού προσώπου ή ομάδας φυσικών ή νομικών προσώπων, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν το μέγιστο αριθμό εκταρίων που αναφέρεται στο Άρθρο 29(3) στο επίπεδο των μελών αυτών των νομικών προσώπων ή ομάδων όπου η εθνική νομοθεσία προβλέπει τα μέλη να αναλαμβάνουν δικαιώματα και υποχρεώσεις συγκρίσιμα με εκείνα των μεμονωμένων γεωργών που είναι αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, ιδίως όσον αφορά την οικονομική, κοινωνική και φορολογική τους κατάσταση, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμβάλει στην ενίσχυση των γεωργικών δομών των εν λόγω νομικών προσώπων ή ομάδων. Σε περίπτωση που οι γεωργοί συμμετέχουν σε μια ομάδα συνδεδεμένων νομικών οντοτήτων, όπως καθορίζεται από τα κράτη μέλη, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τον μέγιστο αριθμό εκταρίων που αναφέρεται στο Άρθρο 29(3) στο επίπεδο αυτής της ομάδας, υπό όρους που θα καθοριστούν από τα κράτη μέλη.

Περιγραφή

Στο Άρθρο 98 του Κανονισμού 2021/2115 τονίζεται ότι τουλάχιστον το 10% των χορηγήσεων που ορίζονται στο παράρτημα IX προορίζεται ετησίως για την αναδιανεμητική εισοδηματική στήριξη που αναφέρεται στο άρθρο 29. Από την κατανομή του προϋπολογισμού του ΣΣ ΚΓΠ 2023 – 2027 στις διάφορες κατηγορίες παρεμβάσεων, προκύπτει ότι, κατά μέσο όρο, για την περίοδο 2023-2027, το διαθέσιμο ποσό για την αναδιανεμητική ενίσχυση ανέρχεται σε 174,032,723.98 € κατ’ έτος.

Όπως ήδη τονίστηκε στην ενότητα 5, η συμπληρωματική στήριξη του αναδιανεμητικού εισοδήματος θα εφαρμοστεί στο επίπεδο των τριών αγρονομικών περιφερειών (Αροτραίων Καλλιεργειών, Μόνιμων Καλλιεργειών και Βοσκότοπων), λόγω των σημαντικών διαφορών τους ως προς την παραγωγικότητα του εδάφους, τα χαρακτηριστικά των εφαρμοζόμενων γεωργικών παραγωγικών συστημάτων και του οικονομικού αποτελέσματος, στο σύνολο της εκμετάλλευσης και ανά εκτάριο.

Στον επόμενο πίνακα φαίνεται η κατανομή των ποσών της βασικής ενίσχυσης:

(ι) όπως εφαρμόζεται από το ΥΠΑΑΤ από το 2015,

(ιι) όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΟΣΔΕ για το έτος 2019 και

(ιιι) με βάση την κατανομή της ακαθάριστης αξίας παραγωγής των διαφόρων κλάδων παραγωγής των τριών αγρονομικών περιφερειών (στην περιφέρεια των βοσκοτόπων υπολογίστηκε η ακαθάριστη αξία παραγωγής των κλάδων των μηρυκαστικών), όπως καταγράφεται στο: European Commission, Statistical Factsheet-Greece, 2020.

Όπως βλέπουμε, τα ποσοστά των δύο πρώτων στηλών είναι σχεδόν ταυτόσημα, ενώ αυτά διαφέρουν από τα ποσοστά κατανομής της ακαθάριστης αξίας παραγωγής μεταξύ των αγρονομικών περιφερειών. Στις μόνιμες καλλιέργειες δίνεται ένα ποσοστό του συνολικού ποσού της βασικής ενίσχυσης, το οποίο είναι μικρότερο της συμβολής τους στην ακαθάριστη αξία παραγωγής της χώρας. Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι μόνιμες καλλιέργειες (με εξαίρεση την ελαιοκαλλιέργεια και την καλλιέργεια σταφίδας) δεν είχαν θεμελιώσει ιστορικά δικαιώματα άμεσων ενισχύσεων.

Από την άλλη πλευρά, στην περιφέρεια των βοσκοτόπων δίνεται ένα ποσοστό υψηλότερο της συμβολής τους στην ακαθάριστη αξία παραγωγής της χώρας, δηλ. της συμβολής των κλάδων που χρησιμοποιούν τους βοσκοτόπους, που είναι οι κλάδοι των μηρυκαστικών (αιγοπρόβατα, βοοειδή).

Αυτή ήταν μια συνειδητή επιλογή της χώρας, για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας (καθώς και σχετιζόμενων με αυτήν αλυσίδων αξίας, όπως π.χ. η αλυσίδα του αιγοπρόβειου γάλακτος και του τυριού Φέτα) και προτείνεται να συνεχιστεί.

Άλλωστε, όπως ήδη τονίστηκε στην ενότητα 5, η ιδιαίτερη αυτή έμφαση συμφωνεί και με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για καλύτερη στόχευση των μέτρων υποστήριξης προς εκτατικά παραγωγικά συστήματα, όπως αυτά που συναντώνται στην αγρονομική περιφέρεια των βοσκοτόπων.

 

Αγρονομική Περιφέρεια

Κατανομή Ποσών Βασικής Ενίσχυσης (ΥΠΑΑΤ*) Κατανομή Ποσών Βασικής Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ, 2019) Ακαθ. Αξία Παραγωγής (European Commission, Statistical Factsheet-Greece, 2020)
Αροτραίων 47% 45,6% 4.855 εκατ. € 49%
Καλλιεργειών
Μόνιμων 28% 27,5% 3.219 εκατ. € 32%
Καλλιεργειών
Βοσκοτόπων 25% 26,9% 1.920 εκατ. € 19%
ΣΥΝΟΛΟ 100% 100,0% 9.994 εκατ. € 100%

 

(*) με βάση το άρθρο 7 της Υπουργικής Απόφασης Αριθ. 104/7056/2015 (ΦΕΚ 147/Β/22-1-2015)

 Έτσι, το διαθέσιμο ετήσιο ποσό για την αναδιανεμητική ενίσχυση για την περίοδο 2023-2027 (174.032.723,98 €) θα κατανεμηθεί στις τρείς αγρονομικές περιφέρειες με βάση τα προαναφερθέντα ποσοστά από τα στοιχεία του ΟΣΔΕ για 2019: 

Αγρονομική

Περιφέρεια

Ποσοστιαία (%) κατανομή της

χορηγούμενης αναδιανεμητικής στήριξης ανά αγρονομική περιφέρεια

Χορηγούμενη αναδιανεμητική        στήριξη

(€)

Αροτραίων καλλιεργειών 45,6% 79.358.922,13
Μόνιμων καλλιεργειών 27,5% 47.858.999,09
Βοσκοτόπων 26,9% 46.814.802,75
ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 174.032.723,98

 Σύμφωνα με το Άρθρο 29(4) του Κανονισμού 2021/2115, το ποσό της αναδιανεμητικής ενίσχυσης ανά εκτάριο που προβλέπεται για ένα δεδομένο έτος υποβολής αιτήσεων, δεν πρέπει να υπερβαίνει τον εθνικό μέσο όρο των άμεσων ενισχύσεων ανά εκτάριο για το εν λόγω έτος. Ο εθνικός μέσος όρος των άμεσων ενισχύσεων ανά εκτάριο ορίζεται ως ο λόγος του εθνικού ανώτατου ορίου για άμεσες ενισχύσεις για το έτος υποβολής αιτήσεων, όπως ορίζεται στο παράρτημα IV του Κανονισμού, και των συνολικών προβλεπόμενων αποτελεσμάτων για τη βασική εισοδηματική στήριξη για το εν λόγω έτος, εκφρασμένος σε αριθμό εκταρίων.

Από τους σχετικούς υπολογισμούς, με βάση την επεξεργασία των πιο πρόσφατων διαθέσιμων στοιχείων (ΟΣΔΕ, 2019), προκύπτει ότι ο εθνικός μέσος όρος των άμεσων ενισχύσεων ανά εκτάριο ανέρχεται σε 450,044 € στην αγρονομική περιφέρεια των αροτραίων καλλιεργειών, σε 567,444 € στην αγρονομική περιφέρεια των μόνιμων καλλιεργειών και σε 368,740 € στην αγρονομική περιφέρεια των βοσκοτόπων:

Στη συνέχεια, υπολογίστηκε ο μέσος όρος της αναδιανεμητικής ενίσχυσης (€ ανά εκτάριο) ανά αγρονομική περιφέρεια ως εξής:

Χορηγούμενη αναδιανεμητική στήριξη (€) / Επιλέξιμα Εκτάρια που θα λάβουν αναδιανεμητική στήριξη.

Έτσι, ο μέσος όρος της αναδιανεμητικής στήριξης ανά εκτάριο, υπολογίστηκε σε

  • 116,93 € στην αγρονομική περιφέρεια των αρόσιμων καλλιεργειών,
  • 108,95 € στην αγρονομική περιφέρεια των μόνιμων καλλιεργειών και σε
  • 98,16 € στην αγρονομική περιφέρεια των βοσκοτόπων.

Όπως βλέπουμε στον επόμενο πίνακα, οι τιμές αυτές της αναδιανεμητικής ενίσχυσης αντιστοιχούν σε ένα σχετικά χαμηλό ποσοστό του εθνικού μέσου όρου των άμεσων ενισχύσεων: 26,0% στην αγρονομική περιφέρεια των αρόσιμων καλλιεργειών, σε 19,2% στην αγρονομική περιφέρεια των μόνιμων καλλιεργειών και σε 26,6% στην αγρονομική περιφέρεια των βοσκοτόπων.

 

 

 

Αγρονομική Περιφέρεια

 

Χορηγούμενη αναδιανεμητι κή στήριξη (€)

 

Εκτάρια που  θα λάβουν αναδιανεμητι κή στήριξη

Μ.Ο.

Αναδιανεμητι κής Ενίσχυσης ανά εκτάριο (€ ανά

εκτάριο)

Μ.Ο.

Αναδιανεμητι κής Ενίσχυσης ανά εκτάριο / Εθνικό Μ.Ο. των άμεσων ενισχύσεων ανά εκτάριο

[1] [2] [1] / [2]
Αροτραίων καλλιεργειών 79.358.922,13 678.691 116,93 26,0%
Μόνιμων καλλιεργειών 47.858.999,09 439.305 108,95 19.2%
Βοσκοτόπων 46.814.802,75 476.885 98,16 26.6%

Πηγή: Επεξεργασία δεδομένων του ΟΣΔΕ 2019

Επιπλέον, από την επεξεργασία των στοιχείων του ΟΣΔΕ για το 2019 εκτιμάται ότι κατά την περίοδο 2023-2027 θα λάβουν αναδιανεμητική ενίσχυση 423.309 εκμεταλλεύσεις. Στο επίπεδο των αγρονομικών περιφερειών, το ποσοστό των εκμεταλλεύσεων που θα πάρουν αναδιανεμητική στήριξη έχει εύρος τιμών από 44,5% στην περιφέρεια των αροτραίων καλλιεργειών, έως 52,6% στην περιφέρεια των βοσκοτόπων.

Επιπλέον, εκτιμάται ότι θα δοθεί αναδιανεμητική ενίσχυση σε 1.594.881 εκτάρια, τα οποία αντιστοιχούν στο 41,1% των συνολικών επιλέξιμων εκταρίων. Η αγρονομική περιφέρεια των βοσκοτόπων έχει το μικρότερο ποσοστό (37,6%) και η περιφέρεια των μόνιμων καλλιεργειών το υψηλότερο (52,1%).

 

 

 

 

 

 

Αγρονομική Περιφέρεια

Ποσοστιαία (%)

κατανομή της χορηγούμενης αναδιανεμητικής στήριξης ανά αγρονομική περιφέρεια

 

 

Χορηγούμενη αναδιανεμητι κή στήριξη (€/έτος)

 

 

Εκτάρια που θα λάβουν αναδιανεμητική στήριξη

 

Ποσοστό (%) των εκταρίων που             θα

λάβουν αναδιανεμητική στήριξη επί του

συνόλου των εκταρίων ανά αγρονομική περιφέρεια

 

Αριθμός εκμεταλλεύσε ων που θα λάβουν αναδιανεμητι κή στήριξη

Ποσοστό (% των εκμεταλλεύσεων που θα λάβουν αναδιανεμηκή στήριξη επί το συνόλου τω εκμεταλλεύσεων ανά αγρονομική περιφέρεια
Αροτραίων καλλιεργειών 45,6% 79.358.922 678.691 38,5% 135.266 44,5%
Μόνιμων καλλιεργειών 27,5% 47.858.999 439.305 52,1% 215.085 52,4%
Βοσκοτόποι 26,9% 46.814.803 476.885 37,6% 72.958 52,6%
ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 174.032.724 1.594.881 41,1% 423.309 49,6%

Πηγή: Επεξεργασία δεδομένων του ΟΣΔΕ 2019

 

Όπως εκτέθηκε αναλυτικά στην ενότητα για τους επιλέξιμους δικαιούχους και τα κριτήρια επιλεξιμότητας, οι επιλέξιμες εκτάσεις για την χορήγηση της αναδιανεμητικής στήριξης προσδιορίστηκαν με βάση τα οικονομικά μεγέθη των εκμεταλλεύσεων, τα οποία στη συνέχεια ανήχθησαν σε εκτάρια:

Αγρονομική Περιφέρεια Ελάχιστη έκταση Μέγιστη έκταση
Αροτραίων καλλιεργειών 2 11
Δενδρωδών καλλιεργειών 1 4
Βοσκοτόπων 1 17

 ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ

Δεν δικαιούνται αναδιανεμητική στήριξη όσοι έχουν επιλέξιμες εκτάσεις ανά αγρονομική περιφέρεια, μικρότερες από τις προαναφερθείσες ελάχιστες εκτάσεις. Πρόκειται για τις πάρα πολύ μικρές εκμεταλλεύσεις, αυτές δηλ. που έχουν οικονομικό μέγεθος μέχρι 2.000 €. Οι εκμεταλλεύσεις αυτές ανήκουν κυρίως σε συνταξιούχους ή ετεροεπαγγελματίες, και δεν έχουν κάποια προοπτική ουσιαστικής γεωργικής δραστηριότητας.

Οι εκμεταλλεύσεις αυτές αντιστοιχούν σε επιλέξιμη έκταση 2 εκταρίων, 1 εκταρίου και 1 εκταρίου, στις αγρονομικές περιφέρειες των αροτραίων καλλιεργειών, των δενδρωδών καλλιεργειών και των βοσκοτόπων, αντίστοιχα. Παρομοίως, δεν δικαιούνται αναδιανεμητική στήριξη όσοι έχουν επιλέξιμες εκτάσεις ανά αγρονομική περιφέρεια, μεγαλύτερες από τις προαναφερθείσες μέγιστες εκτάσεις· στην περίπτωση αυτή, δεν δικαιούνται αναδιανεμητική στήριξη ούτε και για τα ‘πρώτα’ εκτάρια που διαθέτουν, αυτά δηλαδή που βρίσκονται ανάμεσα στην ελάχιστη και μέγιστη έκταση που προαναφέρθηκε. Οι μέγιστες αυτές εκτάσεις αντιστοιχούν σε εκμεταλλεύσεις μεγάλου, πολύ μεγάλου και πάρα πολύ μεγάλου οικονομικού μεγέθους, δηλ. εκμεταλλεύσεις στις οποίες, με βάση το Άρθρο 29(2) του Καν. 2021/2115 δεν θα δοθεί αναδιανεμητική ενίσχυση, προκειμένου να γίνει η ανακατανομή των άμεσων ενισχύσεων από μεγαλύτερες σε μικρότερες ή μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Τα όρια αυτά για την μη χορήγηση αναδιανεμητικής ενίσχυσης, είναι επιλέξιμη έκταση 11 εκταρίων, 4 εκταρίων και 17 εκταρίων, στις αγρονομικές περιφέρειες των αροτραίων καλλιεργειών, των δενδρωδών καλλιεργειών και των βοσκοτόπων, αντίστοιχα.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΕ

Χορήγηση συμπληρωματικής στήριξης του αναδιανεμητικού εισοδήματος για την βιωσιμότητα στην Αγρονομική Περιφέρεια Αρόσιμων Εκτάσεων.

Όπως περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 7, η τιμή αυτή υπολογίστηκε ως: Χορηγούμενη αναδιανεμητική στήριξη (€) / Επιλέξιμα Εκτάρια που θα λάβουν αναδιανεμητική στήριξη, δηλ.: 79.358.922,13 € / 678.691 εκτάρια = 116,93 € ανά εκτάριο.

Χορήγηση συμπληρωματικής στήριξης του αναδιανεμητικού εισοδήματος για την βιωσιμότητα στην Αγρονομική Περιφέρεια Μόνιμων Καλλιεργειών

Όπως περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 7, η τιμή αυτή υπολογίστηκε ως: Χορηγούμενη αναδιανεμητική στήριξη (€) / Επιλέξιμα Εκτάρια που θα λάβουν αναδιανεμητική στήριξη, δηλ.: 47.858.999,09 € / 439.305 εκτάρια = 108,95 € ανά εκτάριο.

Χορήγηση συμπληρωματικής στήριξης του αναδιανεμητικού εισοδήματος για την βιωσιμότητα στην Αγρονομική Περιφέρεια Βοσκότοπων

Όπως περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 7, η τιμή αυτή υπολογίστηκε ως: Χορηγούμενη αναδιανεμητική στήριξη (€) / Επιλέξιμα Εκτάρια που θα λάβουν αναδιανεμητική στήριξη, δηλ.: 46.814.802,75 € / 476.885 εκτάρια = 98,16 € ανά εκτάριο.

Tags::