fbpx
LOADING

Πληκτρολογήστε για αναζήτηση

Πως λειτουργεί και ποιοι θα λαμβάνουν Βασική Ενίσχυση στη νέα ΚΑΠ 2023-2027

Share
  • Τι θα ισχύει για τη χορήγηση Δικαιωμάτων και το Εθνικό Απόθεμα

 

Όπως αναφέρεται στο Στρατηγικό Σχέδιο που κατέθεσ η χώρα μας προς έγριση στην Ε.Ε., σύμφωνα με την χρηματοδοτική κατανομή του προϋπολογισμού (ΚΣ) του ΣΣ της ΚΑΠ, για την περίοδο 2023 – 2027, το ετήσιο ποσό που θα διατεθεί για τη βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα, θα ανέλθει σε 866.420.560 €. Η βασική ενίσχυση θα εφαρμοστεί στο επίπεδο των τριών αγρονομικών περιφερειών (Αρόσιμων Καλλιεργειών, Μόνιμων Καλλιεργειών και Βοσκότοπων), λόγω των σημαντικών διαφορών τους ως προς την παραγωγικότητα του εδάφους, τα χαρακτηριστικά των εφαρμοζόμενων γεωργικών παραγωγικών συστημάτων και του οικονομικού αποτελέσματος, στο σύνολο της εκμετάλλευσης και ανά εκτάριο.

Στον επόμενο πίνακα φαίνεται η κατανομή των ποσών της βασικής ενίσχυσης στις τρείς αγρονομικές περιφέρειες:

(ι) όπως εφαρμόζεται από το ΥΠΑΑΤ από το 2015,

(ιι) όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΟΣΔΕ για το έτος 2019 και

(ιιι) με βάση την κατανομή της ακαθάριστης αξίας παραγωγής των διαφόρων κλάδων παραγωγής των τριών αγρονομικών περιφερειών (στην περιφέρεια των βοσκοτόπων υπολογίστηκε η ακαθάριστη αξία παραγωγής των κλάδων των μηρυκαστικών), όπως καταγράφεται στο: European Commission, Statistical Factsheet-Greece, 2020.

Όπως βλέπουμε, τα ποσοστά των δύο πρώτων στηλών παρουσιάζουν ελάχιστες διαφορές, ενώ αυτά διαφέρουν από τα ποσοστά κατανομής της ακαθάριστης αξίας παραγωγής μεταξύ των αγρονομικών περιφερειών.

Στις μόνιμες καλλιέργειες δίνεται ένα ποσοστό του συνολικού ποσού της βασικής ενίσχυσης, το οποίο είναι μικρότερο της συμβολής τους στην ακαθάριστη αξία παραγωγής της χώρας. Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι μόνιμες καλλιέργειες (με εξαίρεση την ελαιοκαλλιέργεια και την καλλιέργεια σταφίδας) δεν είχαν θεμελιώσει ιστορικά δικαιώματα άμεσων ενισχύσεων.

Από την άλλη πλευρά, στην περιφέρεια των βοσκοτόπων δίνεται ένα ποσοστό υψηλότερο της συμβολής τους στην ακαθάριστη αξία παραγωγής της χώρας, δηλ. της συμβολής των κλάδων που χρησιμοποιούν τους βοσκοτόπους, που είναι οι κλάδοι των μηρυκαστικών (αιγοπρόβατα, βοοειδή).

Αυτή ήταν μια συνειδητή επιλογή της χώρας, για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας (καθώς και σχετιζόμενων με αυτήν αλυσίδων αξίας, όπως π.χ. η αλυσίδα του αιγοπρόβειου γάλακτος και του τυριού Φέτα) και προτείνεται να συνεχιστεί. Άλλωστε, η ιδιαίτερη αυτή έμφαση συμφωνεί και με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για καλύτερη στόχευση των μέτρων υποστήριξης προς εκτατικά παραγωγικά συστήματα, όπως αυτά που συναντώνται στην αγρονομική περιφέρεια των βοσκοτόπων.

 

Αγρονομική Περιφέρεια

Κατανομή Ποσών Βασικής Ενίσχυσης (ΥΠΑΑΤ*) Κατανομή Ποσών Βασικής Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ, 2019) Ακαθ. Αξία Παραγωγής (European                                     Commission, Statistical           Factsheet-Greece, 2020)  
Αροτραίων Καλλιεργειών 47% 45,6% 4.855 εκατ. € 49%
Μόνιμων Καλλιεργειών 28% 27,5% 3.219 εκατ. € 32%
Βοσκοτόπων 25% 26,9% 1.920 εκατ. € 19%
 

ΣΥΝΟΛΟ

 

100%

 

100,0%

 

9.994 εκατ. €

100%
(*) με βάση το άρθρο 7 της Υπουργικής Απόφασης Αριθ. 104/7056/2015 (ΦΕΚ 147/Β/22-1-2015)

 

Έτσι, το διαθέσιμο ετήσιο ποσό για την βασική ενίσχυση για την περίοδο 2023-2027 (866.420.560 €) θα κατανεμηθεί στις τρείς αγρονομικές περιφέρειες με βάση τα προαναφερθέντα ποσοστά από τα στοιχεία του ΟΣΔΕ για 2019:

 

 

 

Αγρονομική Περιφέρεια

Ποσοστιαία                         (%) κατανομή                             της χορηγούμενης αναδιανεμητικής στήριξης                         ανά αγρονομική περιφέρεια

 

[1]

 

 

Διαθέσιμο ποσό βασικής

στήριξης (€/έτος) [2]

 

Δικαιώματα (Επιλέξιμες Εκτάσεις                          σε εκτάρια)*

 

[3]

 

Ενιαία Περιφερειακή                           Αξία Δικαιώματος (€ ανά εκτάριο)

 

[4] = [2]/[3]

 

 

 

Αροτραίων καλλιεργειών 45,6% 408.026.727,87 1.763.360 231,39  
Μόνιμων καλλιεργειών 27,5% 246.068.750,36 843.429 291,75  
Βοσκοτόπων 26,9% 240.699.977,62 1.269.587 189,59  
ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 894.795.455,85 3.876.376 230,83  
(*) Επεξεργασία των στοιχείων του ΟΣΔΕ για το έτος 2019

Οι μοναδιαίες αξίες των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην τελευταία στήλη του παραπάνω πίνακα, είναι, θεωρητικά, οι μέσοι όροι της αξίας των δικαιωμάτων σε κάθε περιφέρεια, που θα ισχύουν στο τέλος του 2026, δηλ. μετά την σύγκλιση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης προς ενιαία τιμή μονάδας («flat rate») σε επίπεδο αγρονομικής περιφέρειας. Η σύγκλιση αυτή θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερα ισόποσα βήματα δηλ. στα έτη 2023, 2024, 2025 και 2026, οπότε με τη λήξη του 2026, εντός κάθε αγρονομικής περιφέρειας, η μοναδιαία αξία όλων των δικαιωμάτων ενίσχυσης θα εξισωθεί με τη μέση αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης της εν λόγω περιφέρειας.

Με τη μέθοδο αυτή ολοκληρώνεται η πλήρης σύγκλιση των αξίας των ιστορικών δικαιωμάτων, με τη λήξη του 2026. Η χρήση των ιστορικών δικαιωμάτων ήταν εστία παραπόνων την τελευταία περίοδο, αφού δημιουργούσαν χρόνια ανισότητα έναντι των νέων γεωργών και των νεοεισερχόμενων στην γεωργία και κτηνοτροφία.

Η εφαρμογή της παρέμβασης στο επίπεδο των τριών αγρονομικών περιφερειών, εκτός του ότι συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη χορήγηση των άμεσων ενισχύσεων (προσαρμοσμένη σε περιοχές με παρόμοια χαρακτηριστικά και επιδόσεις), είναι σύμφωνη και με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Ελλάδα για την SWOT Ανάλυση του ΣΣ της ΚΑΠ (Commission Recommendations for Greece’s CAP Strategic Plan, Brussels, 18.12.2020).

Με την προτεινόμενη κατανομή του διαθέσιμου ποσού της βασικής ενίσχυσης, η έμφαση στα εκτατικά παραγωγικά συστήματα τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι: α) τα περισσότερα συστήματα παραγωγής που σχετίζονται με τη χρήση των βοσκοτόπων στην Ελλάδα είναι εκτατικά ή ημιεκτατικά, β) στην αγρονομική περιφέρεια των βοσκοτόπων κατανέμεται το 25% των συνολικά διαθέσιμων πόρων της βασικής ενίσχυσης, ενώ η συμμετοχή των κλάδων που χρησιμοποιούν τους βοσκοτόπους – δηλ. των αιγοπροβάτων και βοοειδών – στην ακαθάριστη αξία παραγωγής το 2019 ήταν 19% (European Commission, Analytical factsheet for Greece, 2019). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, υλοποιείται μια στρατηγική απόφαση για ουσιαστική ενίσχυση της κτηνοτροφίας, ιδιαίτερα των μηρυκαστικών ζώων, τα οποία σε μεγάλο βαθμό χρησιμοποιούν και τους βοσκοτόπους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν προτείνεται η εφαρμογή του μέτρου για την επιβολή ανώτατων ορίων στις άμεσες ενισχύσεις και την προοδευτική μείωση των ενισχύσεων (“Capping and degressivity of payments”, Άρθρο 17 του Κανονισμού 2021/2115), διότι, με βάση σχετικούς υπολογισμούς, λαμβάνοντας υπόψη και το διοικητικό κόστος που θα προκαλούσε, φαίνεται ότι η προαιρετική εφαρμογή του ελάχιστα θα συνεισέφερε στη χρηματοδότηση της συμπληρωματικής αναδιανεμητικής ενίσχυσης και άλλων παρεμβάσεων, που εμπίπτουν στις αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις, όπως προβλέπεται και άρθρο 17 του Κανονισμού 2021/2115.

Επίσης, δεν προτείνεται η εφαρμογή του προαιρετικού μέτρου των μικροκαλλιεργητών (Άρθρο 28), δεδομένου ότι και την προηγούμενη περίοδο το μέτρο αυτό δεν εφαρμόστηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, καθώς είχε μειωμένη ζήτηση από τους δυνητικούς δικαιούχους. Όπως έδειξε η SWOT Ανάλυση του Ειδικού Στόχου 1, την προηγούμενη περίοδο, εντάχθηκε στο προαιρετικό αυτό καθεστώς ο μισός πληθυσμός των εν δυνάμει μικροκαλλιεργητών, κυρίως ως αποτέλεσμα του τρόπου ελέγχων της εφαρμογής της ‘πολλαπλής συμμόρφωσης’.

Τέλος, η όποια ανακατανομή των κονδυλίων της βασικής ενίσχυσης θα πραγματοποιείται εντός κάθε αγρονομικής περιφέρειας, δηλ. κάθε αύξηση σε αξία δικαιωμάτων θα χρηματοδοτείται από αντίστοιχες μειώσεις εντός κάθε αγρονομικής περιφέρειας, χωρίς να δημιουργούνται πρόσθετες χρηματοδοτικές ανάγκες.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ

  • Βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα, ανά επιλέξιμο εκτάριο, στην Αγρονομική Περιφέρεια Αροτραίων Καλλιεργειών

Η Ενιαία Περιφερειακή Αξία Δικαιώματος (€ ανά εκτάριο), υπολογίστηκε ως:

Διαθέσιμο ποσό βασικής στήριξης (€) / Δικαιώματα (Επιλέξιμες Εκτάσεις σε εκτάρια, ΟΣΔΕ, 2019) = 408.026.727,87 € / 1.763.360 εκτάρια = 231,39 € ανά εκτάριο.

  • Βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα, ανά επιλέξιμο εκτάριο, στην Αγρονομική Περιφέρεια Μόνιμων Καλλιεργειών

Η Ενιαία Περιφερειακή Αξία Δικαιώματος (€ ανά εκτάριο), υπολογίστηκε ως:

Διαθέσιμο ποσό βασικής στήριξης (€) / Δικαιώματα (Επιλέξιμες Εκτάσεις σε εκτάρια, ΟΣΔΕ, 2019) = 246,068,750.36 € / 843.429 εκτάρια = 291,75 € ανά εκτάριο.

  • Βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα, ανά επιλέξιμο εκτάριο, στην Αγρονομική Περιφέρεια Βοσκοτόπων

Η Ενιαία Περιφερειακή Αξία Δικαιώματος (€ ανά εκτάριο), υπολογίστηκε ως:

Διαθέσιμο ποσό βασικής στήριξης (€) / Δικαιώματα (Επιλέξιμες Εκτάσεις σε εκτάρια, ΟΣΔΕ, 2019) = 240.699.977,62 € / 1.269.587 εκτάρια = 189,59 € ανά εκτάριο.

ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΤΗ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

Η βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα διατίθεται στους ενεργούς γεωργούς, οι οποίοι:

  1. Έχουν αποκτήσει δικαιώματα ενίσχυσης:

(α) μέσω χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης το έτος ενίσχυσης 2015, σύμφωνα με τα άρθρα 10, 17, 18 και 19 της Υπουργικής Απόφασης Αριθ. 104/7056/2015, ΦΕΚ 147/Β/22-1-2015 (Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), (β) μέσω χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα, σύμφωνα με το άρθρο 16 της Υπουργικής Απόφασης Αριθ. 104/7056/2015, ΦΕΚ 147/Β/22-1-2015 και της ΥΑ 193/2015 σχετικά με τις ενισχύσεις από το εθνικό απόθεμα σε γεωργούς

(γ) με μεταβίβαση δικαιωμάτων ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 25 της Υπουργικής Απόφασης Αριθ. 104/7056/2015, ΦΕΚ 147/Β/22-1-2015 και της ΥΑ140/2016 σχετικά με τη διαδικασία μεταβίβασης δικαιωμάτων ενίσχυσης σε γεωργούς.

  1. Οι οποίοι αποκτούν δικαιώματα ενίσχυσης από το 2023 και μετά, είτε από το απόθεμα, είτε μέσω μεταβίβασης δικαιωμάτων ενίσχυσης (σύμφωνα με τις αναμενόμενες εκτελεστικές και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που θα ρυθμίζουν περαιτέρω λεπτομέρειες και ακολούθως τη νέα εθνική νομοθεσία).

Επίσης, δεν χορηγούνται άμεσες ενισχύσεις σε γεωργούς όταν το συνολικό ποσό των προς καταβολή αμέσων ενισχύσεων, προ της ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και της εφαρμογής διοικητικών κυρώσεων για δεδομένο ημερολογιακό έτος, δεν υπερβαίνει τα 250 ευρώ. Η πρόβλεψη αυτή δεν εφαρμόζεται για τους γεωργούς των οποίων η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται στα μικρά νησιά του Αιγαίου (στα οποία συγκαταλέγονται όλα τα νησιά του Αιγαίου με εξαίρεση την Εύβοια και την Κρήτη), αφενός διότι οι εκμεταλλεύσεις εκεί είναι πολύ μικρές συγκριτικά με της ηπειρωτικής χώρας και αφετέρου αντιμετωπίζουν σε μεγάλο ποσοστό προβλήματα λόγω του νησιωτικού τους χαρακτήρα, αλλά και λόγω σοβαρών γεωγραφικών ή φυσικών περιορισμών.

Για τα νησιά αυτά εφαρμόζεται ειδικό πρόγραμμα («Ειδικά μέτρα για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου», Κανονισμός 229/2013 της ΕΕ).

Τα δικαιώματα ενίσχυσης μεταβιβάζονται μόνο σε ενεργούς γεωργούς που πρέπει να κατέχουν και γη, η οποία πρέπει να διατηρείται σε καλή γεωργική κατάσταση. Τα δικαιώματα ενίσχυσης μεταβιβάζονται μόνο εντός της αγρονομικής περιφέρειας όπου χορηγήθηκαν.

Κατά την οριστική μεταβίβαση ή μίσθωση δικαιωμάτων ενίσχυσης χωρίς γη, παρακρατείται το 25% της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης υπέρ του αποθέματος. Η παρακράτηση δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ως προς τη χορήγηση Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης από το Απόθεμα, επισημαίνονται τα εξής:

Γενικές προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Απόθεμα(σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Κανονισμό 2021/2115):

  1. Πρόσβαση στο απόθεμα έχουν μόνο οι ενεργοί γεωργοί οι οποίοι έχουν αιτηθεί τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το απόθεμα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης στα πλαίσια του καθεστώτος της βασικής ενίσχυσης, έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης του έτους ενίσχυσης.
  2. Το κατώτατο όριο επιλέξιμης έκτασης ανά εκμετάλλευση που απαιτείται για τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το απόθεμα, είναι 0,4ha. Το κατώτατο αυτό όριο επιλέξιμης έκτασης ανά εκμετάλλευση υπήρχε κι από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και διατηρείται.
  3. Δικαιώματα αποθέματος δίνονται μόνο σε επιλέξιμες εκτάσεις.
  4. Σύμφωνα με το άρθρο 26(4) του Κανονισμού 2021/2115, δικαιούχοι αποθέματος ορίζονται κατά προτεραιότητα, οι γεωργοί νεαρής ηλικίας που αρχίζουν για πρώτη φορά γεωργική δραστηριότητα και οι νεοεισερχόμενοι στη γεωργία.

Το απόθεμα χρησιμοποιείται, επίσης, για τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης των γεωργών βάσει τελεσίδικης απόφασης ή οριστικής διοικητικής πράξης. Οι λεπτομέρειες πρόσβασης στο απόθεμα θα οριστούν με υπουργική απόφαση. Οι γεωργοί διατηρούν το δικαίωμα να καλλιεργούν τα αγροτεμάχιά τους με όποια καλλιέργεια επιθυμούν, εκτός εάν προβλέπεται αλλιώς σε οποιαδήποτε εφαρμοστική πράξη των κανονισμών της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και της εθνικής νομοθεσίας.

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ

Ως προς το απόθεμα σημειώνονται επιπλέον τα εξής:

Το εθνικό απόθεμα δημιουργείται από γραμμική ποσοστιαία μείωση ποσοστού 3%, του ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο, καθώς και από όλα τα δικαιώματα αξίας κάτω των 250 ευρώ και δικαιώματα που για ποικίλους λόγους χάνουν οι παραγωγοί.

Το Απόθεμα αναπληρώνεται με ποσά που προκύπτουν από:

(α) δικαιώματα ενίσχυσης, τα οποία δεν συνεπάγονται καταβολές ενισχύσεων επί δύο συναπτά έτη, λόγω:

(i) μη συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού,

(ii) μη τήρησης της ελάχιστης προϋπόθεσης για τη λήψη άμεσων ενισχύσεων, του ποσού των 250 €,

(β) δικαιώματα ενίσχυσης που δεν έχουν ενεργοποιηθεί επί δύο συναπτά έτη, εκτός κι αν η ενεργοποίηση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων.

Για τον καθορισμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων δικαιωμάτων του γεωργού, που επιστρέφονται στο απόθεμα, δίνεται προτεραιότητα στα δικαιώματα με την χαμηλότερη αξία.

(γ) δικαιώματα ενίσχυσης που επιστρέφονται εκουσίως από τους γεωργούς.

(δ) την εφαρμογή της ρήτρας απροσδόκητου κέρδους.

(ε) αδικαιολογήτως χορηγηθέντα δικαιώματα ενίσχυσης.

(στ) γραμμική μείωση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης σε περιφερειακό επίπεδο, όταν το απόθεμα δεν επαρκεί για την κάλυψη των περιπτώσεων χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και σε γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα.

Οι δικαιούχοι ωφελούνται από το απόθεμα μόνο μια φορά στην περίοδο 2023-2027.

Το απόθεμα θα εφαρμοστεί σε επίπεδο αγρονομικών περιφερειών, δυνατότητα η οποία προβλέπεται στα άρθρα 26(2) και 22(2) του Κανονισμού 2021/2115. Ειδικότερα, στην περίοδο 2023-2027, το συνολικό ποσό του αποθέματος θα κατανεμηθεί στις τρεις αγρονομικές περιφέρειες, με τα ίδια ποσοστά με τα οποία κατανέμεται και το συνολικό ποσό της βασικής ενίσχυσης, δηλ. το 46% στην περιφέρεια των αροτραίων καλλιεργειών, το 28% στην περιφέρεια των μόνιμων καλλιεργειών και το 27% στην περιφέρεια των βοσκοτόπων (βλ. και ενότητα 7). Σύμφωνα με το άρθρο 26(6) του Κανονισμού 2021/2115, όταν το απόθεμα δεν επαρκεί για την κάλυψη της χορήγησης των δικαιωμάτων ενίσχυσης στους γεωργούς νεαρής ηλικίας που αρχίζουν για πρώτη φορά γεωργική δραστηριότητα και τους νεοεισερχόμενους στη γεωργία, τότε αυτό αναπληρώνεται με γραμμική μείωση της αξίας όλων των δικαιωμάτων ενίσχυσης. Η εν λόγω γραμμική μείωση για την αναπλήρωση του αποθέματος ισχύει για όλα τα δικαιώματα ενίσχυσης στις αγρονομικές περιφέρειες (άρθρο 26(7)). Επίσης, τα αποκτούμενα από το απόθεμα δικαιώματα δεν μπορούν να επαναμεταβιβαστούν (με πώληση ή ενοικίαση) για μια πενταετία από την έναρξη της απόκτησης.

Σημειώνεται ότι, ειδικά για τη διετία 2022-2023, εάν τα δικαιώματα δεν ενεργοποιηθούν, επιστρέφονται στο απόθεμα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags::

Μπορεί να σας ενδιαφέρει