LOADING

Πληκτρολογήστε για αναζήτηση

Τροποποίηση του άρθρου περί ΑΠΕ και αγροτικών φωτοβολταϊκών έως 500kw

Share

Με το άρθρο 10 νέας τροπολογίας στο νοµοσχέδιο «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονοµικών δραστηριοτήτων αρµοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδοµών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισµού, ρυθµίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης» επαναπροσδιορίζεται η συνολική ισχύς ανανεώσιµων πηγών ενέργειας [µικρότερη από πεντακόσιες (500) KW, αντί από εκατό (100) KW που ισχύει σήµερα], προκειµένου να θεωρηθεί η διαχείρισή τους ως αγροτική εκµετάλλευση, υπό την οριζόµενη προϋπόθεση.

Άρθρο 10: «Αγροτική δραστηριότητα και διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας – Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 3874/2010».

Οι περ. δ) και στ) της παρ. 1, περί του ορισµού της αγροτικής εκµετάλλευσης και της αγροτικής δραστηριότητας, και η παρ. 4, περί της εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων φυσικών προσώπων που απασχολούνται στη διαχείριση ΑΠΕ, του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 (Α’ 151) τροποποιούνται και το άρθρο 2 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 2: Ορισµοί – ∆ικαίωµα εγγραφής:

  • 1δ. Αγροτική εκµετάλλευση είναι η µονάδα παραγωγής προς πώληση αγροτικών προϊόντων, όπως αυτά ορίζονται στην περ. ζ’. Στις δραστηριότητες της αγροτικής εκµετάλλευσης περιλαµβάνονται εκτός από την παραγωγή προϊόντων και αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία και τοποθέτηση µέχρι και του σταδίου της χονδρικής και λιανικής πώλησης αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η ίδια η µονάδα, καθώς και πρώτη χωρική ή οικοτεχνική µεταποίησή τους, θαλάσσια αλιεία, αλιεία εσωτερικών υδάτων, σπογγαλιεία, οστρακαλιεία, υδατοκαλλιέργεια, ως και διαχείριση ΑΠΕ µικρότερη από 500 KW και η λειτουργία αγροτοτουριστικών µονάδων.

στ) Αγροτική δραστηριότητα είναι κάθε επαγγελµατική δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον από τους κλάδους της αγροτικής οικονοµίας, δηλαδή της φυτικής, της ζωικής ή της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων και της υδατοκαλλιέργειας, που αποσκοπεί στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, στη διαχείριση ΑΠΕ µικρότερη από 500 KW, στη λειτουργία αγροτοτουριστικών µονάδων έως 10 δωµατίων και στη δασική παραγωγή. Ειδικά για το εισόδηµα από τη διαχείριση ΑΠΕ µικρότερη από 500 KW, ο ως άνω ορισµός της αγροτικής δραστηριότητας ισχύει και για λόγους φορολόγησης του ως άνω εισοδήµατος αν το πρόσωπο που πραγµατοποιεί το εισόδηµα είναι εγγεγραµµένο στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, κατά την οικονοµική χρήση στην οποία το πραγµατοποίησε.

Περαιτέρω, στην §4 τροποποιείται το λεκτικό ως εξής: «4. Φυσικά πρόσωπα απασχολούµενα στη διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µικρότερη από πεντακόσια (500) KW ή στη λειτουργία αγροτοτουριστικών µονάδων έως 10 δωµατίων που δεν είναι ασφαλισµένα στον ΟΓΑ, έχουν δικαίωµα εγγραφής στο Μητρώο, ως επαγγελµατίες αγρότες, εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της περ. α) της παρ. 1. Αν ο επαγγελµατίας αγρότης που είναι ασφαλισµένος στον ΟΓΑ αλλάξει κλάδο κύριας ασφάλισης, λόγω λειτουργίας αγροτουριστικών µονάδων ή µονάδων διαχείρισης ΑΠΕ, διατηρεί την εγγραφή του στο Μητρώο..».

Συνεπώς, µετά την ψήφιση των ανωτέρω τροποποιήσεων, όλοι οι αγρότες οι οποίοι ξεκίνησαν την εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκών έως 500KW, δεν θα έχουν πρόβληµα και το εισόδηµα που προέρχεται από τα φ/β αυτά, θα θεωρείται εισόδηµα από αγροτική δραστηριότητα. Οι αγρότες οι οποίοι έχουν προχωρήσει στην εγκατάσταση τέτοιων µονάδων, θα πρέπει να απευθυνθούν στον ΕΦΚΑ/ΟΑΕΕ και να ζητήσουν τη διαγραφή τους από αυτό τον ασφαλιστικό φορέα.

Θυµίζω ότι για τη σύνδεση στο ΛΑΓΗΕ, απαιτούνταν προσθήκη ΚΑ∆ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Όσοι αγρότες δεν είχαν φ/β 100 Kw και ξεκινούσαν από την αρχή, έπρεπε να προσκοµίσουν στη ∆ΟΥ βεβαίωση εγγραφής από τον ΕΦΚΑ/ ΟΑΕΕ, προκειµένου να γίνει η προσθήκη ΚΑ∆. Αν δεν το κάνουν, θα επιβαρύνονται µε επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές.

Να επισηµάνω τέλος ότι, από την ηµεροµηνία εγγραφής ενός αγρότη στον ΕΦΚΑ/ΟΑΕΕ (συνήθως εντός του 2020) και µέχρι την υποβολή αίτησης διαγραφής, δηλαδή τον επόµενο µήνα µετά την ψήφιση της τροποποίησης, η επιβάρυνση αυτή δεν πρόκειται να απαλειφθεί. Εκτός αν υπάρξει νοµοθετική ρύθµιση που τους εξαιρεί αναδροµικά από την παράλληλη ασφάλιση.

Εγγραφή στον ΕΦΚΑ/ΟΓΑ
Υπάρχουν πολλοί καλλιεργητές αγροτικής γης, δηµόσιοι/ιδιωτικοί υπάλληλοι, συνταξιούχοι διαφόρων ταµείων, επιχειρηµατίες που δεν έχουν ενηµερώσει τον ΕΦΚΑ/ΟΓΑ ότι καλλιεργούν µε σκοπό την παραγωγή και πώληση αγροτικών προϊόντων. Απευθυνθείτε στον ΕΦΚΑ/ΟΓΑ της περιοχής σας, δηλώστε ότι είστε κάτοχοι αγροτικής εκµετάλλευσης, διότι κινδυνεύετε µελλοντικά να σας έρθει µαζεµένη οφειλή ασφαλιστικών εισφορών.

Πρώτα φτιάξε την εγκατάσταση – µετά θα φτιάξω τη φορολογική διάταξη

Για µία ακόµη φορά, η διαδικασία µε τα αγροτικά Φ/Β έως 500Kw, ολοκληρώνεται ανάποδα: πρώτα δόθηκε η δυνατότητα εγκατάστασης Φ/Β έως 500Kw και µετά διαµορφώθηκε το πλαίσιο για τον τρόπο φορολόγησης. Θα ασχοληθούµε όµως άλλη φορά µε τον τρόπο σκέψης και λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.

Πηγή: agronews.gr

 

Tags::